دکتر حسین بنی فاطمه

تعداد بازدید:۲۸۹۷ دکتر حسین بنی فاطمه


مقالات

1)      بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، پاییز و زمستان 1391، شماره 2، صص 33-56

2)      بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با میزان مشارکت در بین دبیران زن شاغل، فصلنامه مطالعات جامعه شناسی، زمستان 1389، سال سوم، شماره نهم

3)      بررسی وضعیت توریسم و ارتباط آن با صنایع دستی، مجموعه مقالات همایش ملی صنایع دستی دانشگاه اصفهان، 1388

4)      بررسی برداشت و استنباط دانشجویان از اشتغال زنان، ماهنامه دیلماج، شماره 31، اسفند 1385 و فروردین 1386،  ص 51

5)      بررسی عوامل جامعه شناختی مرتبط با فرمان پرستی دانشجویان دانشگاه تبریز، دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، سال چهاردهم، بهار و تابستان 1390، شماره 32، ص 43

6)      بررسی عوامل موثر بر تنش در محیط کار کارمندان دانشگاه تبریز، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، بهار 1382

7)      بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، شماره 41، بهار 1390،  ص 1

8)      پیدایش انحصارات در نظام سرمایه داری، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، بهار و تابستان 1370، شماره های 138 و 139، صص 88-110

9)   تاثیر تماشاگران بر یادگیری تکالیف حرکتی ظریف و زمخت، فصلنامه حرکت، شماره 15، بهار 1382،  صص 115-129  

10)  تبیین عوامل، اثرات و پیامدهای حاشیه نشینی و ارائه راهکارهای تعدیل آن، علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)، بهار 1386، پیش شماره 3، صص 7-24

11)  تبیین تاثیر خشونت بر گرایش به خودکشی: مطالعه موردی دختران و زنان 50-15 ساله پیرانشهر، دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، سال چهاردهم، پاییز و زمستان 1390، شماره 34، صص 27-54

12)  تجربه گرایی و بحرانهای اجتماعی مدرن، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی واحد شوشتر، 1388

13)  ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍ه‍اج‍م‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی، نشریه دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز،‌ ب‍ه‍ار ۱۳۷۹، شماره 43، صص ۳۵-۵۸

14)  ت‍طب‍ی‍ق‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ ش‍م‍ال‌ و ج‍ن‍وب‌ ای‍ران، نشریه دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز، بهار 1381، شماره 45، صص 1-28

15)  ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ل‍ی‍ت‍ی‌ و ت‍رف‍ن‍ده‍ای‌ آن‍ه‍ا، نشریه م‍ج‍ل‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، پ‍ای‍ی‍ز و زم‍س‍ت‍ان ‌۱۳۷۴، شماره 28، صص 463-470

16)  شهر جهانی، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، تابستان 1391، شماره 3، ص 1

17)  شهرنشینی پیرامونی، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی، بهار 1384، شماره 18، صص 59-78

18)  ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌، نشریه  دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز، پ‍ای‍ی‍ز  ۱۳۷۷، شماره 41، صص ۲۵-۵۰

19)  الگوسازی ساختاری رابطه بین بیگانگی و بی تفاوتی اجتماعی، دو فصلنامه علوم اجتماعی، سال ششم، شماره 2، پاییز و زمستان 1388،  صص 29-60

20)  مدیریت شهری مطلوب برای کلان شهرها، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش شماره چهارم، 1388

21)  م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ژوه‍ش‌ درس‍اخ‍ت‍ارص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، نشریه دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ و پ‍ای‍ی‍ز ۱۳۷۳، شماره 37، صص 29-40

22)  م‍ش‍ک‍لات‌ م‍س‍ک‍ن‌ در زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ ای‍ران،‌ نشریه دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز، زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۳ و ب‍ه‍ار ۱۳۷۴، شماره 37-38، صص 49-72

23)  مصرف گرایی در جامعه و تاثیر آن بر محیط زیست شهری: رویکردی نوین، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، بهار 1391، شماره 2، ص 39

24)  م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ در م‍ورد ت‍ئ‍وری‍ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ام‍پ‍رال‍ی‍س‍م، نشریه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ وع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز، پ‍ای‍ی‍ز و زم‍س‍ت‍ان ‌۱۳۷۱، شماره 35، صص 55-68

25)  مقایسه میزان رضایت شغلی و اعتماد در ساختار ارگانیکی و مکانیکی (مطالعه موردی درمانگاه های تعاونی و خصوصی)، دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، سال سیزدهم، پاییز و زمستان 1389، شماره 30، صص 1-18

26)  میلیتاریسم و جهان سوم، جستارهای ادبی، زمستان 1367، شماره 83، صص 553-582

27)  وضعیت اشتغال زنان در استان آذربایجان شرقی و تطبیق آن با کل کشور، مجموعه مقالات تعاون، زن و اشتغال وزارت تعاون، 1375

28)  عوامل وپیامدهای تراکم جمعیت شهری، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد شوشتر،  پاییز 1385، پیش شماره 1، صص 57-84 

29)  بی سازمانی اجتماعی و بزهکاری نوجوانان پسر شهر زنجان، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 31 ، 1391

30)  بررسی میزان قدرت طلبی مدیران پایه و میانی دانشگاه های دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن، مطالعات جامعه شناسی، پائیز 1389، شماره 8، صص 25-42

31)  مطالعه رابطه بین نظام ارزش ها و میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهر میاندوآب، زن و مطالعات خانواده، تابستان 1389، سال دوم، شماره 8، صص 69-94

32)  بررسی تطبیقی میزان فقر در مناطق مختلف شهر تبریز، مطالعات جامعه شناسی، تابستان 1389، شماره 7، صص 7-22

33)  بررسی میزان سرمایه اجتماعی در میان گروه های اجتماعی (منطقه حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین) شهر مراغه، مطالعات جامعه شناسی، بهار 1389، شماره 6، صص 27-44

34)  بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان جرائم زنان زندان تبریز، مطالعات جامعه شناسی، پائیز 1388، شماره 4، صص 75-94

35)  تعیین عوامل اجتماعی - فرهنگی مرتبط با میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان متأهل شهر آذرشهر، مطالعات جامعه شناسی، بهار 1388، شماره 2، صص 7-30

36)  عوامل اجتماعی مؤثر بر شدت جرایم در بین زنان مجرم زندان شهر ارومیه (بند نسوان)، مطالعات جامعه شناسی، زمستان 1387، شماره 1، صص 1-22

37)  شهرنشینی بی رویه و پیامدهای آن در ایران، نشریه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز، پ‍ای‍ی‍ز 1374، شماره 1، صص 39-56

38)  بیکاری و مهاجرت، مجله رشد آموزش جغرافیا، بهار 1367، شماره 13، صص 51-56

39)  افریقای امروز، نویسنده: آیلین ریتر، مترجم: بنی فاطمه حسین، مجله رشد آموزش جغرافیا، تابستان 1365، شماره 6 ، صص 22-25

40)  سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن: مطالعه ای بر روی نابرابری های سطوح سلامت بین شهروندان تبریزی، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، زمستان 1393، شماره 56، صص 73-89

41)  بررسی نگرش محیط زیستی شهروندان شهر تبریز براساس پارادایم محیط زیستی نو، دو فصلنامه پژوهشهای محیط زیست، بهار و تابستان 1392، سال چهارم، شماره 7 ، صص 173-186

42)  سنجش سطح سلامت شهروندان تبریزی و بررسی تاثیر تحصیلات وجنسیت بر آگاهی‌های بهداشتی، سبک زندگی سلامت محور و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، فصلنامه پایش، پاییز 1393، نشریه الکترونیک پیش از انتشار

43)  جنسیت و سلامتی: بررسی نقش جنسیت در تفاوتهای سطوح سلامت، فصلنامه پژوهش های جامعه شناسی معاصر(1393)، پذیرش

 

طرح های تحقیقاتی

 

1)      بررسی بیکاری و عوامل اجتماعی موثر در آن در شهر تبریز، استانداری آذربایجان‌شرقی، 1369-1370، مجری طرح

2)      بررسی تطبیقی عملکرد تعاونی بهداشتی و درمانی با بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی شهرستان تبریز، اداره کل تعاون استان، 1382-1383، مجری طرح

3)      بررسی رفتار سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی، برق منطقه ای استان آذربایجان شرقی، 1388، مجری طرح

4)      بررسی زمینه‌های تعاونی اشتغال‌زا برای بانوان مراکز شهری استان آذربایجان‌شرقی، اداره کل تعاون استان آذربایجان‌شرقی، 1374-1375، مجری طرح

5)      بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه، اداره کل ارشاد اسلامی، 1377-1378، مجری طرح

6)      بررسی مسائل و مشکلات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز، 1382، مجری طرح

7)      بررسی نقش شرکتهای تعاونی بهداشتی و درمانی استان آذربایجان شرقی در اشتغال فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی و کاهش تصدی گری دولت، اداره کل تعاون استان آذربایجان‌شرقی، 1381، مجری طرح

8)      سنجش میزان رضایت مراجعین شرکت برق منطقه ای آذربایجان و عوامل موثر برآن، شرکت برق منطقه ای آذربایجان، 1387-1388، مجری طرح

9)      مطالعه میزان رضایت مندی مراجعین از شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی، شرکت برق منطقه ای استان آذربایجان شرقی، 1388، مجری طرح

 

 

 

پایان نامه

 

1)      اح‍م‍دزاده‌ گ‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ (1391)، ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ ه‍م‍س‍ران‌ ش‍اهد ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

2)      ارش‍د خ‍رگ‍ردی‌، م‍ح‍م‍ود رض‍ا (1381)، ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ح‍ران‌ ه‍وی‍ت‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

3)      اش‍راق‍ی‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌، پ‍روی‍ن‌ (1381)، ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

4)      اع‍ظم‍ی‌، گ‍ودرز (1391)، ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ راب‍طه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ه‍وی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دو ق‍وم‌ ل‍ک‌ و ل‍ر در ش‍ه‍ر ک‍وه‍دش‍ت‌

5)      ام‍ام‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌ (1386)، ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ه‍وی‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ا ج‍ه‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ دی‍ن‍ی‌ و گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ دی‍ن‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

6)      آق‍ازاده‌، ف‍ری‍ده‌ (1390)، ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ زن‍ان‌ و م‍ردان‌ در ادارات‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

7)      ب‍اب‍ازاده‌ اح‍م‍د آب‍ادی‌، ع‍ادل‌ (1391)، ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍وی‍ت‌ ق‍وم‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

8)      ب‍رج‍ون‍د، آوات‌ (1389)، ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ه‍وی‍ت‌ ی‍اب‍ی‌ دخ‍ت‍ران‌ دان‍ش‍ج‍وی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور س‍ق‍ز

9)      برومند، اسماعیل (1390)، بررسی تطبیقی تأثیر عرصه اجتماعی بر چندگانگی ذائقه در بین دانشجویان کارشناسی و طلاب حوزه علمیه شهر اردبیل

10)  ب‍ه‍اری‌، م‍وس‍ی‌ (1389)، ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز )

11)  ج‍ع‍ف‍ری‌، ق‍اس‍م‌ (1389)، م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ س‍ه‍م‌ ع‍وام‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز ( م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ م‍وردی‌ م‍ن‍اطق‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‌ )

12)  ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ژاد، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ (1392)، ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ت‍ب‍ری‍ز

13)  حمیدی، عباس (1390)، بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی با میزان مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور گرمی)

14)  خ‍دم‍ت‍گ‍زار خ‍وش‍دل‌، م‍وس‍ی‌ (1379)، ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌) م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ روزان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

15)  خ‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ور، ب‍ه‍روز (1382)، ب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ م‍وان‍ع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ س‍رش‍م‍اری‌ س‍ال‌ ۱۳۷۵ ک‍ش‍ور

16)  دی‍ان‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ت‌، ج‍واد (1382)، ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

17)  ذل‍ول‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ (1390)، م‍طال‍ع‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍د داغ‌ س‍ازی‌ در م‍ی‍ان‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍ردب‍ر س‍اخ‍ت‌ گ‍رای‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

18)  ذوال‍ف‍ق‍ارزاده‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ (1386)، ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ب‍روز ک‍ج‍روی‌ ه‍ای‌ زن‍ان‌

19)  ذوال‍ق‍در، ع‍ل‍ی‌ (1389)، ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اع‍ت‍م‍اد م‍ردم‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز ب‍ه‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌

20)  راعی، توحید (1391)، متن انعکاسی از زمان و فضا (جامعه شناسی ژرفانگر نثرهای داستانی گنجعلی صباحی)

21)  رح‍م‍ان‌ پ‍ور،س‍ع‍ی‍د (1389)، ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز وع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ (س‍ن‍ی‍ن‌۲۰-۳۰ )

22)  رح‍ی‍م‍ی‌، زه‍را (1392)، ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‌ وع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز)

23)  رسول زاده، واحید(1389)، بررسی نگرش دانشجویان نقده نسبت به شکاف نسلی با والدینشان و عوامل مرتبط با آن 

24)  رس‍ول‍ی‌ زه‍ره‌ (1385)، ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

25)  رض‍ای‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ل‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ (1388)، ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ه‍وی‍ت‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ش‍ه‍ر ن‍ق‍ده‌

26)  رض‍وان‌ دوس‍ت‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ (1392)، ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ه‍م‍گ‍رای‍ی‌ ب‍ا ام‍ن‍ی‍ت‌ پ‍ای‍دار در ب‍ی‍ن‌ اق‍وام‌ ب‍خ‍ش‌ ان‍زل‌ اروم‍ی‍ه‌

27)  روح‍ان‍ی‌ خ‍ان‍ق‍اه‌، ام‍ی‍ن‌ (1385)، س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ان‌ و م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ اروم‍ی‍ه‌ و ب‍رخ‍ی‌ از ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍اآن‌

28)  س‍ی‍د اح‍م‍دی‌ آذر، م‍ح‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ (1384)، ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍رخ‍ی‌ از ع‍وام‍ل‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ ب‍ا پ‍ذی‍رش‌ دم‍وک‍راس‍ی‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ش‍ه‍ر پ‍ی‍ران‍ش‍ه‍ر)

29)  ش‍ق‍اق‍ی‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ری‍م‌ (1386)، ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ش‍ک‍ل‍ه‍ای‌ ک‍ارگ‍ری‌ در ح‍م‍ای‍ت‌ از ح‍ق‍وق‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ ک‍ار در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز

30)  ش‍م‍س‍ی، ل‍ق‍م‍ان‌ (1389)، م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍لام‍ت‌ م‍ح‍وردرش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وک‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌

31)  ص‍ال‍ح‍ی‌ پ‍ور م‍ه‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌ (1386)، ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

32)  ص‍ب‍وری‌، رب‍اب‌ (1389)، ب‍ررس‍ی‌ اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍اری‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا و ادارات‌ دول‍ت‍ی‌

33)  ص‍دی‍ق‍ی‌ پ‍اش‍اک‍ی‌، اح‍م‍د (1381)، م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ع‍اون‍ی‍ه‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ب‍ا درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز

34)  ص‍لاح‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‌ (1390)، ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ف‍اوت‌ ن‍س‍ل‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در ب‍ی‍ن‌ خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ س‍اک‍ن‌ در ش‍ه‍ر پ‍اوه‌

35)  طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، زه‍ره‌ (1384)، ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ف‍ره‍ن‍ک‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ارت‍ق‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ در ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌

36)  ع‍ب‍اس‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د (1382)، ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ اع‍ت‍م‍اد اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و دک‍ت‍رای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز

37)  ع‍ب‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌ (1386)، ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ زن‍ان‌ روی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ ب‍اروری‌ آن‍ه‍ا ( م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ر روی‌ زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب&zwj

آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۴