دکتر کمال کوهی

تعداد بازدید:۲۶۷۵


دکتر کمال کوهی
شماره تماس: 09144058916

 

مقاله ها

1)       آسیب شناسی توسعه تعاونی ها،  ماهنامه تعاون 1386 شماره 187 و188

2)       بررسی انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه جوار ارسباران، نشریه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، پیش شماره اول،1389.

3)       بررسی تاثیر رسانه های  داخلی و خارجی بر سبک زندگی دینی در بین  شهروندان 15-65 ساله  شهرتبریز ، پژوهش های راهبردی نظم و امنیت انتظامی، زیر چاپ( علمی- پژوهشی)

4)       بررسی تأثیر رسانه­های نوین بر شکل­گیری ابعاد هویتی در بین جوانان و نوجوانان شهر تبریز،فصلنامه پژوهشی های ارتباطی، پذیرش برای چاپ در شماره کودک و نوجوانان تابستان 1391. ( علمی- پژوهشی)

5)       بررسی رابطه عمل به احکام اسلامی و سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز،  فصلنامه پژوهشی دارای رتبه علمی - ترویجی (علوم انسانی) نشریه راهبرد توسعه، شماره 35، 1392     

6)       بررسی عوامل مؤثر بر تنش در محیط کار کارمندان دانشگاه تبریز در سال1380 ،  فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز 1382 شماره 11. ( علمی- پژوهشی)

7)       بررسی عوامل مؤثر  بر گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت ، فصلنامه  علمی ترویجی دانش انتظامی استان آذربایجان شرقی،سال اول،شماره سوم،زمستان1392( علمی- پژوهشی)

8)       بررسی عوامل و پیامدهای تراکم جمعیت شهری، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر ،پیش شماره اول ،پاییز 1385

9)       بررسی میزان قدرت طلبی مدیران پایه و میانی دانشگاههای دولتی شهر تبری و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه مطالعات جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، پذیرش به تاریخ 1/04/1392.

10)    بررسی هویت ملی دانشجویان و عوامل موثر بر آن، نشریه مهندسی فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره 61 و 62، 1390

11)    تأثیر سرمایه اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت در میان دانش آموزان متوسطه،کمال کوهی، علی بوداقی، محمد عباس زاده و محمد باقر علیزاده اقدم،  فصلنامه علمی- پژوهشی،خانواده و پژوهشی،سال نهم، شماره 7، بهار 1391. ( علمی- پژوهشی)

12)    تأثیر سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سلامت روانی بر مدیریت بدن در زنان،محمد عباس زاده و کمال کوهی،فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، علمی- پژوهشیISC ، پذیرش به تاریخ 21/3/1391( علمی- پژوهشی)

13)    تبیین امنیتی گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت از استان آذربایجان شرقی،فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، دوره 2, شماره 2 - ( شماره پیاپی6، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392 .(علمی- پژوهشی)

14)    تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن در میان زنان شهر تبریز، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات زنان(ISC)، شماره 29، زمستان 1390.( علمی- پژوهشی)

15)    تبیین عوامل و اثرات  حاشیه نشینی، علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر، پیش شماره سوم،1386

16)    تحلیل محتوای جرایم در صفحه حوادث روزنامه های ایران و جمهوری اسلامی طی سالهای 85- 76، فصلنامه علمی ترویجی دانش انتظامی استان آذربایجان شرقی، سال اول،شماره سوم،زمستان 1391.

17)    جوانان و آسیبهای اجتماعی: تبیین جامعه شناختی انحرافات اخلاقی دانش آموزان دبیرستانی در استان آذربایجان شرقی، دانش انتظامی آذربایجان شرقی، سال سوم، شماره 3.(علمی- ترویجی)

18)    جوانان و فیسبوک: مقایسه ارزشهای اخلاقی در بین کاربران و غیرکاربران فیسبوک در محیط واقعی و مجازی، فصل نامه جامعه شناسی جوانان دکتر شارع پور تأیید شده برای چاپ( علمی- پژوهشی)

19)    راهکارهای ارتقای فرهنگ تعاون: مطالعه موردی استان آذربایجانشرقی، ماهنامه تعاون، 1388، شماره 202 و 203.

20)    راهکارهای ترویج فرهنگ تعاون، نشریه تعاون ،سال 20 شماره 203، اردیبهشت و خرداد 1388.

21)    سبک زندگی دینی و عوامل موثر برآن، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد خلخال، تأیید شده برای چاپ، 1392.

22)    سرمایه فرهنگی ابزاری برای مدیریت  بدن؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز، فصلنامه  علمی پژوهشی رفاه اجتماعی(ISC) پذیرش برای چاپ در یکی از شماره های آینده 1390. ( علمی- پژوهشی)

23)    سلامت عمومی و اشکال سه گانه سرمایه، فصلنامه اخلاق زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پذیرش جهت چاپ،1392،( علمی- پژوهشی).

24)    سنجش میزان مشارکت اقتصادی و اجتماعی روستاییان در پروژه های عمرانی ، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، شماره 3 ، سال نهم بهار 1383 ( علمی- پژوهشی)

25)    کمال کوهی(1393): ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی، فصلنامه اخلاق زیستی، دوره 4، شماره 11، 160-190.(علمی- پژوهشی)

26)    کمال کوهی، محمد عباس زاده و علی خوجه ای بی شک(1393): بررسی تاثیر رسانه های  داخلی و خارجی بر سبک زندگی دینی در بین  شهروندان 15-65 ساله  شهرتبریز ، پژوهش های راهبردی نظم و امنیت انتظامی، دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393. 79-94. .(علمی- پژوهشی)

27)    گرایش دانشجویان به فست فود ها و عوامل موثر بر آن، فصلنامه اخلاق زیستی، سال سوم، شماره هشتم، تابستان 1392. ( علمی- پژوهشی)

28)    محمد باقر علیزاده اقدم، کمال کوهی و رحیم یوسفی اقدم(1393): نظام سلامت و مصرف گرایی: مطالعه ای مبتنی بر داده های ثانویه، اخلاق زیستی، دوره4، شماره 12،تابستان 1393. 165-195.(علمی- پژوهشی)

29)    مدل سازی گرایش زنان به جراحی زیبایی،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره بیست و یکم، شماره ششم، آذر ماه 1392( علمی- پژوهشی)

30)    مدیریت مطلوب شهری برای کلان  شهرها، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 4، دانشگاه آزاد شوشتر1388.

31)    نقش وسایل ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها، نامه پژوهش فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، سال دوازدهم، شماره 44، 1389.

32)    نگرش دانشجویان به هویت ملی و عوامل موثر برآن، ماهنامه مهندسی فرهنگی،سال ششم، شماره 61 و62، بهمن و اسفند 1390.

33)    نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری،محمد عباس زاده و محمد باقر علیزاده اقدم، کمال کوهی و داود مختاری،پژوهش های جغرافیایی انسانی،دانشگاه تهران،علمی- پژوهشی ISC، دوره 45؛ تابستان 1392 - شماره 2. ( علمی- پژوهشی)

                      

طرح های پژوهشی:

1)       ایجاد بانک اطلاعاتی زنان در قالب شاخص های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر اساس شاخص های توسعه، استانداری آذربایجانشرقی، مجری طرح، 1386

2)       آسیب شناسی توسعه کمی و کیفی  شرکت های تعاونی استان آذربایجان شرقی، اداره کل تعاون  استان، 1385

3)       بررسی دیررسی ازداوج و عوامل موثر بر آن در استان آذربایجان شرقی اداره کل جوانان و ورزش،1391. همکار طرح

4)       بررسی راهکارهای پرورش روحیه مطالعه و پژوهش دانش آموزان دوره متوسطه استان آذربایجان شرقی، اداره کل آموزش و پرورش آستان آذربایجان شرقی، 1382.

5)       بررسی راهکارهای مقابله با فرقه های انحرافی نو ظهور در  مدارس  آستان آذربایجان شرقی، 1391

6)       بررسی رفتار سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای آذربایجان ، مجری طرح، 1388.

7)       بررسی رفتار سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای آذربایجان، شرکت برق منطقه ای آذربایجان، 1388.

8)       بررسی زمینه ها و عوامل طلاق در هشر تبریز و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش آن اداره کل جوانان و ورزش،1391. همکار طرح

9)       بررسی شاخص های کارآفرینی در بین جوانان با توجه به قابلیت های آنها در حوزه کارآفرینی، اداره کل جوانان و ورزش،1392.

10)    بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت جسمی دختران جوان برای فرهنگی سازی و ارتقاء سلامت آنان اداره کل جوانان و ورزش،1392. همکار طرح

11)    بررسی عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی و اجتماعی روستاییان در پژوه های عمرانی ، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1383.

12)    بررسی گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت در استان آذربایجان شرقی و عوامل موثر بر آن با تأکید بر امنیت انتظامی، فرماندهی نیروی انتظامی استان آ.شرقی،1391

13)    بررسی ملاک های انتخاب همسر در بین جوانان 15- 29 سال استان آذربایجان شرقی اداره کل جوانان و ورزش،1391. همکار طرح

14)    بررسی میزان مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه تبریز و عوامل موثر بر آن ، معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز، 1393.

15)    بررسی ناامنی غذایی در بین شهروندان شهر تبریز و عوامل موثر بر آن  (مورد مطالعه: سرپرستان خانوارهای شهر تبریز)، دانشگاه تبریز، 1392.

16)    بررسی نحوه گذاران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی جوانان 15تا 29 سال مناطق شهری استان آذربایجان شرقی، اداره کل جوانان و ورزش،1392. همکار طرح

17)    پیمایش تأثیر تکنولوژیهای ارتباطی نوین در هویت اجتماعی نوجوانان و جوانان شهر تبریز، اداره کل جوانان استان آذربایجان شرقی، مجری طرح، 1389.

18)    پیمایش و رهگیری وضعیت مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سطح استان،اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، 1392.

19)    تبیین جامعه شناختی اعتیاد به رسانه های نوین در میان جوانان و نوجوانان 15 تا 30 سال استان آذربایجان شرقی،اداره کل جوانان و ورزش،1391.

20)    تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن در میان زنان، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پایان نامه دکترا، 1390.

21)    راهکارهای توانمندسازی دانش آموزان مقطع متوسطه برای مقابله با آسیبهای اجتماعی نو پدید. سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، مجری طرح 1390.

22)    راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در استان آذربایجانشرقی، اداره کل تعاون استان، مجری طرح، 1387

23)    سنجش رضامندی ارباب رجوع از شرکت برق منطقه ای آذربایجان، مجری طرح، 1388.

24)    سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرکت برق منطقه ای آذربایجان، 1388.

25)    فراتحلیل پایان نامه های کارشناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، مجری طرح 1384

26)    مشارکت در تهیه طرح جامع گزارش عملکرد پژوهشی در حوزه سرمایه گذاری و امنیت، فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی، 1392.

27)    مطالعه اقتصادی- اجتماعی و نظام بهره برداری شبکه آبیاری آقبلاغ در سه جلد،شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی،1383.

28)    مطالعه اقتصادی- اجتماعی و نظام بهره برداری شبکه آبیاری پیغام چای کلیبر در پنج جلد ، شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی 1384.

29)    مطالعه اقتصادی- اجتماعی و نظام بهره برداری شبکه آبیاری کلقان هشترود در پنج جلد، شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی 1384.

30)    مطالعه جامعه شناختی ارتباط سرمایه اجتماعی و هویت دینی در بین جوانان استان آذربایجان شرقی اداره کل جوانان و ورزش،1392. همکار طرح

31)    مطالعه جامعه شناختی اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: جوانان شهری استان آذربایجان شرقی اداره کل جوانان و ورزش،1392. همکار طرح

32)    مطالعه ناهنجاریهای رفتاری در بین دانش آموزان مقطه متوسطه، ناحیه دو آموزش و پرورش تبریز، 1383

33)    مطالعه و شناسایی آسیب های اجتماعی اولویت دار جوانان در استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان، 1393.

34)    نیازسنجی آموزشی بنگاه های کوچک و متوسط  SME،سازمان مدیریت صنعتی، مدیر پروژه، 1384.

 

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۳۹۴