دفتر چه تلفن

دکتر محمد عباس زاده

33392279

دکتر کمال کوهی

33392279

دکتر فتانه حاجیلو

33392279

مرتضی مبارک بخشایش

33392295