کتابها

 

بررسی فرهنگی - اجتماعی متون ادب فارسی (سیاستنامه و قابوسنامه) 

 مینو امیرقاسمی، تبریز:  دانشگاه تبریز، اداره امور پژوهشی، ۱۳۷۴  

کتاب شناسی علوم اجتماعی (شامل نمایه های پدید آورنده، موضوعی و ناشر)،
گردآورنده و تنظیم: مینو امیرقاسمی، تبریز:  نشر جامعه پژوه، با همکاری موسسه
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز،
1384  
کتاب روشهای جامعه شناسی، تالیف دکتر جمشید مرتضوی، انتشارات
موسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی، دانشگاه تبریز،
1352  

کتاب شهرک‌های جدید، تالیف دکتر حسین شکوئی، انتشارات موسسه
تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی، دانشگاه تبریز،
1353  

کتاب محیط زیست شهری، تالیف دکتر حسین شکوئی، انتشارات
موسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی، دانشگاه تبریز،
1358