دکتر محمد باقر علیزاده اقدم


 دکتر محمدباقر علیزاده اقدم

 

 

 

مقاله ها:

1)      احساس امنیت اخلاقی زنان شاغل نیاز سازمان های دولتی، دانش انتظامی، سال دوم، شماره پنجم، صص 1-18، 1391

2)      اعتماد به دستگاه های اجرایی و عوامل موثر بر آن، جامعه شناسی کاربردی، 106-83، 1390

3)      انواع سرمایه ها، حلقه مفقوده در تبیین شادکامی دانشجویان، فصلنامه رفاه اجتماعی،تاییدیه چاپ

4)      آموزش زنان نقطه عطفی  برا ی مشارکت آنها در توسعه، زن شرقی، تهران، 1381

5)      بررسی اخلاق کار باتاکید بر عوامل سازمانی: مطالعه موردی کارکنان دانشگاه های دولتی کلان شهر تبریز، مطالعات جامعه شناسی، سال دوم، شماره پنجم، صص29-44، 1388

6)      بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری بر اساس رویکرد جامعه شناسی حقوقی، علمی پژوهشی خلخال، سال هفتم، شماره 28، صص 125-107، 1390

7)      بررسی تعیین کننده های پایبندی به اخلاق علمی در بین اعضای هیئت علمی؛ مطالعه موردی دانشگاه تبریز، سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره 4، 68-57، 1390

8)      بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی بازنشستگان دانشگاه تبریز، فصلنامه علمی-پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، شماره 85، صص 63-78، 1392 

9)      بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، سال چهاردهم، شماره32 -33، صص 169-137، 1390

10)  بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، سال اول، شماره اول، صص 172-145، 1391

11)   بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان گمرک، مجله جامعه شناسی، صص 114-97، 1388

12)   بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی بوم شناختی با رد پای بوم شناختی(مطالعه موردی شهروندان شهر تبریز)، فصلنامه اخلاق زیستی، سال سوم، شماره هشتم، صص101-133، 1392

13)   بررسی رابطه بین عمل به احکام اسلامی و سرمایه اجتماعی، راهبرد یاس، 1392

14)   بررسی رابطه سواد بوم شناختی با ردپای بوم شناختی(موردمطالعه: شهروندان تبریز)، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال سوم، شماره هفتم، صص 104-77، 1392

15)   بررسی سوگیری های هنجاری نسبت به علم در بین اعضای هیئت علمی، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 22-1، جلد29، شماره 1، 1387

16)   بررسی عوامل موثر بر سبک زندگی رفتارهای خطرناک رانندگان درون شهری تبریز، دانش انتظامی استان، سال اول، شماره دوم، صص 126-101

17)   بررسی عوامل موثر بر سبک زندگی رفتارهای خطرناک رانندگان درون شهری، دانش انتظامی، سال اول، شماره دوم، 1390

18)   بررسی کیفیت زندگی شهری: مدلی برای سنجش و رتبه بندی استان‏ها‏ی ایران با استفاده از تحلیل خوشه‏ای، انجمن جامعه شناسی ایران، شماره 3، صص 149-174، 1391

19)   بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه نشین شهر تبریز، مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال سوم، شماره 8، صص 1-16

20)   بررسی پرهیز از رفتارهای مخاطره آمیز رانندگی توسط رانندگان درون شهری تبریز و عوامل موثر بر آن، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، سال چهاردهم- شماره 34-35 ، 1390

21)   بررسی تاثیر نظام اداری، بورکراتیک و ویژگی های فردی بر وجدان کاری کارمندان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 5، 1383

22)   بررسی تطبیقی هویت ملی و دینی دانش آموزان ناحیه 3 تبریز، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، جلد23، شماره2، 1386

23)   بررسی رابطه سبک زندگی مصرفی با شاخص ردپای بوم شناختی، فصلنامه محیط شناسی، شماره 71، صص 589-602، 1393

24)   بررسی رفتار انتخاباتی مردم شهرستان مرند، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز، 143-121، سال دوازدهم، شماره 24، 1388

25)   بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی موثر بر کیفیت یادگیری دانشجویان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 1، 1382

26)   بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرند، جامعه شناسی کاربردی، شماره 47، صص 167-184، 1391

27)   بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، شماره پیاپی48، شماره چهارم، 1391

28)   بررسی نقش اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت در تامین نیازهای شرکت تعاونی و اعضای تحت پوشش، همیار، سال ششم، شماره بیست و چهارم، 1383

29)   بررسی نقش شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان در تامین نیازهای اعضای تحت پوشش، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 5، 1383

30)   بررسی نگرش محیط زیستی شهروندان شهر تبریز براساس پارادایم محیط زیستی نو، دو فصلنامه پژوهشهای محیط زیست، سال چهارم، شماره 7، صص 173-186

31)   بهار و تابستان 1392 

32)   تاثیر سرمایه اجتماعی بر اعتیاد بر اینترنت در میان دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجانشرقی، فصلنامه علمی-پژوهشی خانواده و پژوهش، سال نهم، شماره7، شماره پیاپی15، صص1127-156، 1391

33)   تبیین جامعه شناختی اعتماد به پلیس و عوامل مرتبط با آن، دانش انتظامی، سال اول، شماره سوم، 1390

34)   تحلیل جامعه شناختی کیفیت زندگی جوانان، فصلنامه توسعه انسانی، شماره 3 و 4، صص 83-103 ،1390

35)   تحلیلی بر علل و پیامدهای شکل گیری مناطق حاشیه نشین با نگرش ویژه بر شهر خمین، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره اول، شماره2، صص123-140، 1391

36)   جنسیت و سلامتی: بررسی نقش جنسیت در تفاوتهای سطوح سلامت، فصلنامه پژوهش های جامعه شناسی معاصر،، دوره دوم، شماره چهارم، 1393

37)   رابطه بین میزان باروری کل با توسعه اقتصادی و اجتماعی، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم شماره 21، 1385

38)   رابطه سرمایه اجتماعی و محرومیت نسبی با سلامت، فصلنامه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی،تاییدیه چاپ

39)   ساخت اجتماعی معلولیت:  پژوهشی با رویکرد برساخت گرایی اجتماعی، مطالعات میان رشته ای، دوره سوم- شماره2-3، ص 143، 1390

40)   سبک زندگی سلامت محور و تعیین کننده های ساختاری و سرمایه ای مربوط به آن، دانشکده ادبیات تربیت معلم تهران، 1388

41)   سبک زندگی فرهنگی رانندگان ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها (مطالعه موردی: رانندگان درون شهری تبریز)، راهور، شماره 8(15)، صص 21-40، 1390 

42)   سرمایه فرهنگی ابزاری برای مدیریت بدن، رفاه اجتماعی، تاییدیه چاپ

43)   سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن: مطالعه ای بر روی نابرابری های سطوح سلامت بین شهروندان تبریزی، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، شماره 56، صص 73-89،، 1393 

44)   سنجش سطح سلامت شهروندان تبریزی و بررسی تاثیر تحصیلات وجنسیت بر آگاهی های بهداشتی، سبک زندگی سلامت محور و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، مجله پایش،شماره 59، صص 85-92، 1393

45)   سنجش میزان اختلالات خوردن و ارتباط آن با هوش هیجانی(مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه تبریز)، نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره11، شماره2، 1392

46)   عوامل اجتماعی-فردی موثر بر انگیزش تحصیلی در دانش آموزان...، مجله جامعه شناسی، صص 73-47، 1387

47)   عوامل موثر بر تولید علم در بین اعضای هیئت علمی، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 148-123، سال سوم، شماره2، 1385

48)   عوامل موثر بر رضایت فرهنگیان از شرکت تعاونی مصرف، همیار، شماره 34، 1386

49)   عوامل موثر پذیرش منابع اطلاعاتی الکترونیکی توسط اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات  و دانش شناسی دانشگاه های ایران بر اساس نظریه اشاعه نو آوری راجرز، کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، شماره3، جلد 16

50)   فرهنگ شهروندی، ویژگی های شخصیتی و تاثیرات آنها بر مشارکت شهروندان در امور شهری، علمی پژوهشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، سال دوازدهم، شماره27، صص 127-99، 1388

51)   گرایش به هویت ملی و عوامل موثر بر آن، مهندسی فرهنگی - نشریه شورای عالی انقلاب فرهنگی،  سال ششم، شماره61 و 62 – ص 59، 1390

52)   مطالعه جامعه شناختی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر امنیت اجتماعی، فصلنامه پلیس آذربایجان شرقی، علمی و ترویجی، سال اول، شماره اول، صص 127 - 157، 1390

53)   مطالعه جامعه شناختی سبک زندگی خود مراقبتی شهروندان، فصلنامه توسعه اجتماعی و فرهنگی، دوره اول، شماره1، 1391

54)   مطالعه جامعه شناختی سبک غذایی شهروندان، رفاه اجتماعی، شماره 44، صص 285-318، 1390

55)   مطالعه جامعه شناختی تاثیر ارزش های غربی و رسانه های جمعی بر تصور بدنی مورد مطالعه: زنان بالاتر از 15 سال شهر تبریز، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و پنجم، شماره 1 (پیاپی 53)، صص 85-100، 1393

56)   مناسک «امانت»:آشوب مرگ و آرامش سفر در کشکسرای مرند، پژوهش های انسان شناسی، سال2، شماره3، صص 39-58، 1391

57)   موانع پذیرش منابع اطلاعات الکترونیکی توسط اعضای هیات علمی گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی ایران، نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، دانشگاه تهران، شماره

58)   نظام سلامت و مصرف گرایی: مطالعه ای مبتنی بر داده های ثانویه، اخلاق زیستی، سال چهارم، شماره دوازدهم، صص 165-192، 1393

59)   نقش آموزش در ارتقای هویت ملی دانش آموزان، تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره 1، 206-181، 1389

60)   نقش عزت بدنی و اضطراب فیزیک اجتماعی بر فرهنگ ارزشیابی بدنی زنان، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 26، ص 111، 1391

61)   نقش و جایگاه امنیت انتظامی در تامین امنیت سرمایه گذاری، دانش انتظامی، سال دوم، شماره چهارم، صص 63-88،بهار1391

62)   نگرش جامعه شناختی و روانشناختی به بد حجابی به عنوان یک مساله اجتماعی، نشریه علمی - تخصصی شورای عالی انقلاب، سال ششم، شماره 65 و 66، صص 87 - 113، 1391

63)   نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری، پژوهش جغرافیای انسانی دانشگاه تهران، دورهی 45، شمارهی 2، صص 214-195، 1392