دکتر فاطمه گلابی

 


دکتر فاطمه گلابی

 

 

مقاله ها:

1)      تاثیراعتماد اجتماعی بر مشارکت با تاکید برنقش وعملکرد شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز (1385).

2)      حاکمیت اعتماد در سطح جامعه، علل و پیامدها، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام(1386)

3)      بررسی زمینه های توانمندی وکارآفرینی دربین زنان، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد خلخال(1389)

4)      بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، دانشگاه اصفهان(1390)

5)      بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران(1391).

6)      بررسی اعتماد به نیروی انتظامی و عوامل موثر بر آن در بین شهروندان شهر تبریز، فصلنامه  دانش انتظامی آذر بایجان شرقی- تبریز(1391).

7)      بررسی اعتماد به نیروی انتظامی و عوامل موثر بر آن در بین شهروندان شهر تبریز، فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه – دانشگاه تبریز(1392).

8)      خانواده و مشارکت سیاسی زنان، فصلنامه زن و جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت(1392).

9)      گونه های فراغت و سلامت اجتماعی، فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه – دانشگاه تبریز(1393).

10)   تحصیلات و هویت زنان، فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان  خانواده – دانشگاه امام حسین- تهران( تایید و در دست چاپ)(1393)

11)   مدارا و مشارکت اجتماعی، فصلنامه تحقیقات اجتماعی – موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران- تهران(1392).

12)   مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی –دانشگاه اصفهان( در دست چاپ)(1394)

13)   دو زبانگی، مدارا و هویت اجتماعی، فصلنامه دانش سیاسی و روابط بین المللی–دانشگاه اصفهان(1391).

14)   عوامل مرتبط با رضایتمندی شهروندان از محله مسکونی، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری –دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان(1393).

15)   بررسی نقش نیروی انتظامی در ایجاد امنیت سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی- تبریز(در دست چاپ)(1393)

16)   تلفیق در آراء بوردیو، فصلنامه جامعه شناسی معاصر- تهران (در دست چاپ)(1394)

17)   بررسی تاثیر رسانه بر رفتار غذایی نسلی شهروندان شهر تبریز، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی – دانشگاه اصفهان( تایید و در دست چاپ)(1394).

18)   زیست جهان و نظام، زیست جهان یا نظام، فصلنامه راهبرد- مرکز تحقیقات استراتژیک شورای عالی انقلاب فرهنگی- تهران(1394)

19)   بررسی تاثیرمتقابل تغییر درکارکردخانواده ومعماری خانه ها، همایش آسیب شناسی خانواده، سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی(1390).

20)   بررسی عوامل موثر برگرایش به زندگی مجردی،، همایش آسیب شناسی خانواده، سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی(1390).

21)   تاثیر شایسته سالاری بر اثربخشی عملکرد نیروی انتظامی، همایش ملی شایسته سالاری، نیروی انتظامی تهران(1390)

22)   بررسی حاشیه نشینی در کلان شهرها با نگاهی به دیدگاه ها و سیاست های موجود، همایش ملی حاشیه نشینی، نظم و امنیت، نیروی انتظامی  و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج(1390).

23)   تاثیر باورهای مذهبی بر سلامت عمومی و روانشناختی، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، دانشگاه مازندران (1390).

24)   سنجش نظریه پیتر برگر در بررسی نگرش ها و رفتارهای دینی جوانان، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی،  دانشگاه مازندران(1390).

25)   نقش مذهب در ایجاد نشاط و خوش بینی در بین دانشجویان، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی،  دانشگاه مازندران(1390).

26)   بررسی عوامل جامعه شناختی موثر برکجرفتاری نوجوانان، همایش ملی بررسی آسیب های کودکان کار و خیابان، تهران(1390).

27)   آسیب شناسی بیکاری، نظم و امنیت، همایش، اشتغال، نظم و امنیت، گیلان(1390).

28)   فراتحلیل خشونت در بازی های ورزشی، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی،  دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان(1390).

29)   زبان، هویت و مدارای اجتماعی، همایش ملی دو زبانگی، چالش ها و راهکارها- دانشگاه پیام نور شازند اراک(1391).

30)   زبان، هویت ملی و هویت قومی، همایش ملی دو زبانگی، چالش ها و راهکارها- دانشگاه پیام نور شازند اراک(1391).

31)   عوامل موثر بر گرایش نوجوانان به رفتارهای وندالیستی، همایش ملی آآسیب شناسی  نوجوانان- سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی و دانشگاه جامع علمی کاربردی(1392).

32)   گروه های مرجع و هویت اجتماعی نوجوانان، همایش ملی آآسیب شناسی  نوجوانان- سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی و دانشگاه جامع علمی کاربردی(1392).

33)   بررسی اعتیاد به اینترنت در بین نوجوانان، همایش ملی آسیب شناسی  نوجوانان- سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی و دانشگاه جامع علمی کاربردی(1392).

34)   بررسی دیررسی ازدواج در بین دختران، همایش ملی جمعیت و تحولات خانواده- انجمن جمعیت شناسی ایران – تهران(1393).

35)   روابط همسایگی و امنیت اجتماعی، همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی – دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی – تبریز(1393).

36)   بررسی رفتار غذایی نسلی با تاکید بر نظریه مک دونالدی شدن جامعه، همایش ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی – تهران- مرکز همایش های دانشگاه تهران(1393).

 

 

 

طرح های پژوهشی:

1)      بررسی چالش ها و فرصت های کارآفرینی زنان استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان شرقی، 1386

2)      بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان و عوامل موثر بر آن در استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان شرقی، 1389

3)      بررسی علل دیررسی ازدواج در بین جوانان در استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان شرقی، 1390

4)      بررسی نحوه گذران اوقات فراغت جوانان استان آذربایجان شرقی و تاثیر آن برسلامت اجتماعی، استان آذربایجان شرقی، 1391

 

 

کتابها

1)      اعتماد یک نظریه جامعه شناختی(ترجمه)، تبریز، ستوده، 1384

2)      دین و جامعه صنعتی پیشرفته(ترجمه)، تهران، کویر، 1388

3)      مطالعات توسعه(ترجمه)، تبریز، آیدین، 1392

4)      معرفت شناسی پوپر و هابرماس(تالیف)، تهران، تیسا، 1393

5)      مشارکت سیاسی زنان (تالیف و تحقیق) در استان آذربایجان شرقی، تبریز، معاونت پژوهش استانداری آذربایجان شرقی، 1392

6)      حاشیه نشینی شهری(ویراستاری)، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1392

7)      پنجاه نظریه پرداز مهم جامعه شناسی (کلاسیک)(ترجمه)، تهران، در دست ترجمه

8)      پنجاه نظریه پرداز مهم جامعه شناسی (معاصر)(ترجمه)، تهران، در دست ترجمه

 

 

فعالیتهای آموزشی

کارشناسی

1)      مبانی جامعه شناسی

2)      مبانی جمعیت شناسی

3)      سمینار مسائل تعاون

4)      جامعه شناسی گروه های اجتماعی

5)      جامعه شناسی آموزش و پرورش

6)      جامعه شناسی زنان

7)      جامعه شناسی ایران

8)      جامعه شناسی ادبیات

9)      بررسی مسائل اجتماعی ایران

10)   تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

11)   جامعه شناسی توسعه

12)   تغییرات اجتماعی

13)   سمینار جامعه شناسی ادبیات

14)   جامعه شناسی ایران

15)   تلفیق در نظریه های جامعه شناسی

 

 

 

 

پایان نامه:

1)      بررسی میزان طلاق عاطفی و عوامل جامعه شناختی مرتبط با آن، سعید شعبانی، دانشگاه تبریز، 1391-1392

2)      بررسی تطبیقی آراء هابرماس و کاربردپذیری آن در علوم اجتماعی، ابراهیم شهبازی، دانشگاه تبریز، 1391-1392

3)      بررسی رفتار های تغذیه ای بین نسلی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن، مرضیه ساعی، دانشگاه تبریز، 1392-1393

4)      بررسی میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به پلیس و عوامل مرتبط با آن، اقبال مفاخری، دانشگاه تبریز، 1392-1393

5)      بررسی رابطه بین ارزش های شوارتز و سبک زندگی مصرفی، فرشته امین پور، دانشگاه تبریز، 1392-1393

6)      بررسی رابطه بین جرم و جمعیت، ابوذر مهدوی، دانشگاه تبریز، 1392-1393

7)      تحولات جمعیتی و برابری جنسیتی، مهدی شفیعی، دانشگاه تبریز، 1393

8)      مطالعه ارتباط بین استفاده از رسانه و نگرش به الگو های ازدواج، نظام رحمانی، دانشگاه تبریز، 1393

9)      میزان تقدیر گرایی و تاثیر آن بر جایگاه زنان در خانواده، مهدیه نیکی، دانشگاه تبریز، 1393

10)   بررسی سبک زندگی دینی و عوامل مرتبط با آن، فاطمه محمدی، دانشگاه تبریز، 1393

11)   بررسی رضایت جنسی زوجین و عوامل مرتبط با آن، الهام حسین زاده