دکتر محمد عباس زاده


دکتر محمد عباس زاده

 

مقاله ها:

1)      اعتماد به داستگاههای اجرایی و عوامل موتر بر آن، جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، سال بیست و دوم، شماره پیاپی(41)، صص 19 - 34، بهار 1390

2)       انواع تحلیل موردی و کاربرد تثلیث در آن، the journal of sociology studies، سال چهارم، 69-87، مهر 1393

3)      انواع سرمایه ها و نقش آنها در تبیین شادکامی دانشجویان( دانشجویان دانشگاه تبریز)، فصلنامه علمی و پژوهشی  رفاه اجتماعی، سال 13، شماره 51، زمستان 1392

4)      انواع سرمایه ها، حلقه مفقوده در تبیین شادکامی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز)، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، صص 54-27، 1391

5)      آسیب شناسی سرمایه گذاری در استان های آدذربایجان شرقی، فصلنامه پلیس آذربایجان شرقی، پاییز 1391

6)      آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه: رانندگان شهر تبریز، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، زمستان 1391، سال اول، ، شماره چهارم ، صص 179-153، تابستان92

7)      بررسی ارتباط بین عوامل بازدارنده و میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی راهور، فصلنامه علمی و پژوهشی  مطالعات، سال اول، شماره 2، صص 11-33، پاییز 1391

8)      بررسی ارتباط بین عوامل دموگرافیک و شاخص توده بدنی در بین شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره11 بهار و تابستان 1390

9)      بررسی تاثیر رسانه های خارجی و داخلی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 65-15 ساله شهر تبریز، پژوهشهای راهبردی نظم و امنیت

10)   بررسی تاثیر سرمایه اقتصادی و میزان رضایت از خدمات شهری بر میزان مشارکت شهروندان شهر ارومیه، مجله مطالعات جامعه شناسی دانشگاه آزاد، زمان نشر تابستان 1392

11)   بررسی تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت در دانشجویان (مقیاسی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی محیط زیست)، جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، سال بیست و دوم، شماره پیاپی(44)، صص 147 - 166، زمستان 1390

12)   بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری بر اساس رویکرد جامعه شناسی حقوقی، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد خلخال، سال هفتم، شماره 28، بهار 139

13)   بررسی تعیین کننده های پایبندی به اخلاق علمی در بین اعضای هیات علمی؛ مطالعه موردی دانشگاه تبریز، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره 4، صص 90-61، تابستان  139

14)   بررسی جامعه شناختی تأثیر تمایل به درونی‌سازی ایده‌آل لاغری، مدیریت بدن و نارضایتی بدنی بر بی‌نظمی‌های غذایی (تحقیقی در حوزه جامعه‌شناسی تغذیه)، دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه تبریز، سال دوم، بهار و تابستان92

15)   بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر دانش آفرینی، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره دهم، شماره یک، صص 19 - 34، بهار 1388

16)   بررسی جامعه شناختی رابطه انواع رسانه ها با میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در بین  رانندگان حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر میانه، مجله مطالعات جامعه شناسی دانشگاه آزاد، زمان نشر تابستان 1392

17)   بررسی جامعه شناختی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و گرایش به سرمایه گذاری( مورد مطالعه: مدیران شرکت های خصوصی استان های آذربایجان شرقی و غربی)، فصلنامه علمی و پژوهشی  مطالعات امنیت اجتماعی

18)   بررسی جامعه شناختی سکون فرهنگی پیرسالاری و قوم مداری در ادبیات قورقور، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره اول، شماره4، زمستان 91

19)   بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب )مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نورشهر آبدانان(، زن و جامعه (جامعه شناسی زنان) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان، سال پنجم، 46-65، بهمن 1393

20)   بررسی جامعه شناختی گرایش به فرزند آوری و برخی عوامل مرتبط با آن(مورد مطالعه، جوانان متاهل شهر تبریز)، مجله  جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، سال 21، شماره پیاپی(37)، صص 49 - 73، بهار1389

21)   بررسی جامعه شناختی مفهوم سرمایه اجتماعی در سوره بقره، مطالعات قدرت نرم، زمستان 1390

22)   بررسی رابطه  بین سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، صص 1- 28، بهار 1390

23)   بررسی رابطه بین رفتار شهروند سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تبریز)، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال چهارم، شماره11، صص 59-82، تابستان1391

24)   بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی، مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره اول، شماره 1، بهار 1391

25)   بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی، اجتماعی و پرخاشگری، دانش انتظامی آذربایجان شرقی، بهار 1392

26)   بررسی رابطه بین شادی و احساس امنیت (ابعاد آن) در افراد (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز)، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی - دانشگاه علامه طباطبایی - با همکاری دانشگاه های دیگر، سال ششم، 224-248، خرداد 1393

27)   بررسی رابطه بین میزان  مصرف رسانه با میزان ناهنجاری رفتاری دانش آموزان، مجله مطالعات جامعه شناسی دانشگاه آزاد، زمان نشر تابستان 1392

28)   بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان گمرکات استان آذربایجان غربی، مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، بهار 1388

29)   بررسی رابطه سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با نحوه گذران اوقات فراغت در بین د انش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر نقده، مطالعات علوم اجتماعی ایرادن، سال دهم، 150-117، دی 1393

30)   بررسی رابطه ی رهبری اخلاقی و ظرفیت انطباق پذیری سازمانی (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی، اسفند 1392

31)   بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر بر سبک زندگی خود مراقبتی شهروندان، مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی، دوره اول، شماره 1، صص 145-172، تابستان 1391

32)   بررسی عوامل موثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی دانشجویان، فصلنامه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، سال چهارم، شماره 15، صص 45 - 62، زمستان 1383

33)   بررسی عوامل موثر بر گرایش دینی دانش آموزان و ارائه راهکارهای مناسب(مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ارومیه)، فصلنامه علوم تربیتی اهواز، ، شماره 91 و 92، صص 129-152، 1389

34)   بررسی عوامل موثر بر مشارکت والدین دانش آموزان در امور مدرسه در سطح استان آذربایجان شرقی، فصلنامه دانشکده علوم تربیتی چمران اهواز، سال چهاردهم، شماره 3، صص 127-99، پاییز 86

35)   بررسی مقایسه ای کنش های اجتماعی دینی شهروندان شهر تبریز قبل و بعد از اجرای برنامه هدف مند سازی یارانه ها، مجله مطالعات جامعه شناسی دانشگاه آزاد، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1389 تاریخ انتشار آذرماه 1392

36)   بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر میزان دانش آفرینی در میان کارکنان شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی، فصلنامه علمی و پژوهشی   مطالعات  توسعه اجتماعی- فرهنگی مازندران

37)   بررسی نقش مداخله گرایانه خانواده در پیش بینی اختلالات تغذیه از سوی رسانه های همگانی (مورد مطالعه: دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز)، فصلنامه تخصصی رسانه و خانواده، سال دوم و سوم، 119-94، مرداد 1393

38)    بررسی نقش مداخله گرایانه عزت نفس بر میزان قانو نگرایی رانندگان، مطالعات پژوهشی راهور - دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا، سال2، 56-33، دی 1393

39)   بررسی جامعه شناختی رفتار شهروندی سازمانی دانشگاه و عوامل مرتبط با آن، مجله جامعه شناسی ایران علمی پژوهشی، سال یازدهم، شماره 4 (پیاپی 32)، صص 83 - 106، زمستان 1389

40)   بررسی رابطه عمل به احکام اسلامی و سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز، نشریه راهبرد توسعه، ص 125،پاییز 1392

41)   بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر گرایش به نزاع جمعی، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال اول، شماره سوم، صص 33 - 48، پاییز 1388

42)   بی سازمانی اجتماعی و بزهکاری نوجوانان پسر شهر زنجان، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی شماره سی و یکم پاییز 1391، شماره نشریه : سی و یکم، صص 252-237، پاییز91

43)   تاثیر رسانه های  جمعی بر احساس ناامنی زنان، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال هفدهم، شماره 4 (پیاپی 64)، صص 57 - 68، زمستان 1389

44)   تاثیر سرمایه اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت در میان دانش آموزان مقطع متوسطه  استان آذربایجان شرقی، فصلنامه خانواده و پژوهش، صص 38-19

45)   تاثیر سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و سلامت روان بر مدیریت بدن در بین زنان، فصلنامه دانشگاه فردوسی مشهد، پذیرش، 1391

46)   تاثیر شوراهای حل اختلاف شهری و بر میزان مشارکت اجتماعی شهروندان، نشریه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال دوازدهم، شماره 46، صص 3 - 28، پاییز 1388

47)   تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اختلالات تغذیه ای زنان، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، ، شماره 36، صص 114-142، بهار 1391

48)   تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، مجله  جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، سال بیست و سوم، شماره پیاپی(45)، صص 267 - 292، بهار 1391

49)   تبیین تاثیر خشونت بر گرایش به خودکشی: مطالعه موردی دختران و زنان 15-50 ساله پیرانشهر، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، سال چهاردهم، شماره 35-34، صص 33-67، پاییز و زمستان 1390

50)    تبیین جامعه شناختی اعتماد به پلیس و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه پلیس آذربایجان شرقی، اول، 25-1، آذر 1391

51)   تبیین جامعه شناختی تاثیر نظارت اجتماعی بر کاهش احساس ناامنی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان، مجله پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده، سال اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1392

52)   تحلیل گفتمان: با تاکید بر گفتمان انتقادی به عنوان روش تحقیق کیفی، مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، پاییز 1388

53)   تحلیل نظری روابط سرمایه اجتماعی، همسر آزاری و سلامت روانی، فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه چمران اهواز، سال بیستم، شماره پیاپی(36)، 1388

54)   تعامل اجتماعی و کیفیت ایده های تولید شده دانشگاهی، مجله جامعه شناسی دانشگاه فردوسی، سال ششم، شماره 2، صص 73 - 109، پاییز و زمستان 1388

55)   توسعه تئوری رفتار برنامه ریزی شده: الگویی برای شکل دهی ابتکار عمل کارکنان، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی، سال هشتم شماره 22، 1393

56)   جوانان و فیسبوک: مقایسه‌ی ارزش‌های اخلاقی کاربران و غیرکاربران فیسبوک در محیط واقعی و مجازی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینای همدان)، پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان، دوره 2، شماره 3، زمستان 1392

57)   چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویان(مطالعه موردی: دانشجویان آذری، عرب و بلوچ)، دو فصلنامه علمی و پژوهشی   علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

58)   خشونت خانگی تهدیدی  علیه سلامت روانی(مطالعات جامعه شناختی زنان متاهل شهر تبریز)، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره بیست و چهارم، صص 154-125، زمستان 1389

59)   رابطه سرمایه اجتماعی- فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران، مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال هشتم، شماره 27، صص 107-132، تابستان91

60)   رویکرد نظریه زمینه ای: روش نرم یا سخت، مجله  جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره پیاپی(36) شماره چهارم، 1388

61)   سازه هوش هیجانی، حلقه مفقوده در تبیین اضطراب فیزیک اجتماعی مورد مطالعه: دختران دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز، جامعه شناسی کاربردی (پژوهشی سابق) - دانشگاه اصفهان، سوم، 103-118، شهریور 1393

62)   سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در بین زنان متاهل شهر تبریز، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره سی و سوم، بهار 1392

63)   سنجش میزان اختلالات خوردن و ارتباط آن هوش هیجانی( مورد مطالعه: د انشجویان دختر دانشگاه تبریز)، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، شماره 2، صص 101-130، تابستان 1392

64)   سنجش میزان دانش آفرینی به عنوان حلقه مفقوده توسعه سازمانی با کاربرد Amos Graphics( مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی)، فصلنامه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، سال دوم، شماره 3، صص 103 - 126، تابستان 1389

65)   سنجش میزان همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر سرمایه اجتماعی، مجله اجتماعی ایران، سال سوم، شماره دوم، صص 213-195، تابستان92

66)   عوامل اجتماعی- فردی موثر بر انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان، مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی وحد تبریز ، سال اول، شماره یکم،زمستان 1387

67)   عینیت اندیشه و تمایزات سنی و جنسی در داستانهای دده قورقود( تحقیقی در حوزه جامعه شناسی هنر و ادبیات)، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 31-30، صص 140-123، پاییز و زمستان 1389

68)   فرهنگ شهروندی؛ ویژگیهای شخصیتی و تاثیرات آنها بر مشارکت شهروندان در امور شهری(مورد مطالعه کلانشهر اصفهان)، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،  سال دوازدهم،  شماره 27،  زمستان 1388

69)   کاربرد پدافند غیر عامل در امنیت شهری با تاکید بر محیط های حاشیه نشین استان آذربایجان شرقی، فصلنامه پلیس آذربایجان شرقی، زمستان 1391

70)   کاربرد تثلیث در پژوهشهای کیفی(با تاکید بر رویکرد تئوری زمینه ای)، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، سال 17، شماره 67، صص 79 - 104، تابستان 1390

71)   کاربرد روش تحقیق کیف