دکتر کمال کوهی

تعداد بازدید:۲۷۱۲
دکتر کمال کوهی


 

رئیس موسسه تحقیقات اجتماعی

نام و نام خانوادگی: کمال کوهی

رتبه علمی: دانشیار

محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز- رئیس موسسه تحقیقات اجتماعی

تلفن محل کار: 33392286،     09144058916

نشانی پست الکترونیکی: k.koohi2011@gmail.com

مقاله های فارسی

1)       آسیب شناسی توسعه تعاونی ها،  ماهنامه تعاون 1386 شماره 187 و188

2)       بررسی انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه جوار ارسباران، نشریه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، پیش شماره اول،1389.

3)       بررسی تاثیر رسانه های  داخلی و خارجی بر سبک زندگی دینی در بین  شهروندان 15-65 ساله  شهرتبریز ، پژوهش­های راهبردی نظم و امنیت انتظامی، زیر چاپ( علمی- پژوهشی)

4)       بررسی تأثیر رسانه­های نوین بر شکل­گیری ابعاد هویتی در بین جوانان و نوجوانان شهر تبریز،فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، پذیرش برای چاپ در شماره کودک و نوجوانان تابستان 1391. ( علمی- پژوهشی)

5)       بررسی رابطه عمل به احکام اسلامی و سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز،  فصلنامه پژوهشی دارای رتبه علمی - ترویجی (علوم انسانی) نشریه راهبرد توسعه، شماره 35، 1392     

6)       بررسی عوامل مؤثر بر تنش در محیط کار کارمندان دانشگاه تبریز در سال1380 ،  فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز 1382 شماره 11. ( علمی- پژوهشی)

7)       بررسی عوامل مؤثر  بر گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت ، فصلنامه  علمی ترویجی دانش انتظامی استان آذربایجان شرقی،سال اول،شماره سوم،زمستان1392( علمی- پژوهشی)

8)       بررسی عوامل و پیامدهای تراکم جمعیت شهری، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر ،پیش شماره اول ،پاییز 1385

9)       بررسی میزان قدرت طلبی مدیران پایه و میانی دانشگاههای دولتی شهر تبری و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه مطالعات جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، پذیرش به تاریخ 1/04/1392.

10)    بررسی هویت ملی دانشجویان و عوامل موثر بر آن، نشریه مهندسی فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره 61 و 62، 1390

11)    تأثیر سرمایه اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت در میان دانش آموزان متوسطه،کمال کوهی، علی بوداقی، محمد عباس زاده و محمد باقر علیزاده اقدم،  فصلنامه علمی- پژوهشی،خانواده و پژوهشی،سال نهم، شماره 7، بهار 1391.

12)    تأثیر سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سلامت روانی بر مدیریت بدن در زنان،محمد عباس زاده و کمال کوهی، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، علمی- پژوهشیISC ،

13)    تبیین امنیتی گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت از استان آذربایجان شرقی،فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، دوره 2, شماره 2 - ( شماره پیاپی6، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392 .(علمی- پژوهشی)

14)    تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن در میان زنان شهر تبریز، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات زنان(ISC)، شماره 29، زمستان 1390.( علمی- پژوهشی)

15)    تبیین عوامل و اثرات  حاشیه نشینی، علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر، پیش شماره سوم،1386

16)    تحلیل محتوای جرایم در صفحه حوادث روزنامه های ایران و جمهوری اسلامی طی سالهای 85- 76، فصلنامه علمی ترویجی دانش انتظامی استان آذربایجان شرقی، سال اول،شماره سوم،زمستان 1391.

17)    جوانان و آسیبهای اجتماعی: تبیین جامعه شناختی انحرافات اخلاقی دانش آموزان دبیرستانی در استان آذربایجان شرقی، دانش انتظامی آذربایجان شرقی، سال سوم، شماره 3.(علمی- ترویجی)

18)    جوانان و فیسبوک: مقایسه ارزشهای اخلاقی در بین کاربران و غیرکاربران فیسبوک در محیط واقعی و مجازی، فصل نامه جامعه شناسی جوانان دکتر شارع پور تأیید شده برای چاپ( علمی- پژوهشی)

19)    راهکارهای ارتقای فرهنگ تعاون: مطالعه موردی استان آذربایجانشرقی، ماهنامه تعاون، 1388، شماره 202 و 203.

20)    راهکارهای ترویج فرهنگ تعاون، نشریه تعاون ،سال 20 شماره 203، اردیبهشت و خرداد 1388.

21)    سبک زندگی دینی و عوامل موثر برآن، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد خلخال، تأیید شده برای چاپ، 1392.

22)    سرمایه فرهنگی ابزاری برای مدیریت  بدن؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز، فصلنامه  علمی پژوهشی رفاه اجتماعی(ISC) پذیرش برای چاپ در یکی از شماره های آینده 1390. ( علمی- پژوهشی)

23)   کمال کوهی و سعید سلطانی بهرام، سلامت عمومی و اشکال سه گانه سرمایه، فصلنامه اخلاق زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پذیرش جهت چاپ،1392،( علمی- پژوهشی).

24)    سنجش میزان مشارکت اقتصادی و اجتماعی روستاییان در پروژه های عمرانی ، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، شماره 3 ، سال نهم بهار 1383 ( علمی- پژوهشی)

25)    کمال کوهی(1393): ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی در میان شهروندان شهر تبریز، فصلنامه اخلاق زیستی، دوره 4، شماره 11، 160-190.(علمی- پژوهشی)

26)    کمال کوهی، محمد عباس زاده و علی خوجه ای بی شک(1393): بررسی تاثیر رسانه های  داخلی و خارجی بر سبک زندگی دینی در بین  شهروندان 15-65 ساله  شهرتبریز ، پژوهش های راهبردی نظم و امنیت انتظامی، دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393. 79-94. .(علمی- پژوهشی)

27)   کمال کوهی و رباب عبدی گرایش دانشجویان به فست فود ها و عوامل موثر بر آن، فصلنامه اخلاق زیستی، سال سوم، شماره هشتم، تابستان 1392. ( علمی- پژوهشی)

28)    محمد باقر علیزاده اقدم، کمال کوهی و رحیم یوسفی اقدم(1393): نظام سلامت و مصرف گرایی: مطالعه ای مبتنی بر داده های ثانویه، اخلاق زیستی، دوره4، شماره 12،تابستان 1393. 165-195.(علمی- پژوهشی)

29)    مهستی علیزاده  و کمال کوهی، مدل سازی گرایش زنان به جراحی زیبایی،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره بیست و یکم، شماره ششم، آذر ماه 1392( علمی- پژوهشی)

30)    مدیریت مطلوب شهری برای کلان  شهرها، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 4، دانشگاه آزاد شوشتر1388.

31)    نقش وسایل ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها، نامه پژوهش فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، سال دوازدهم، شماره 44، 1389.

32)    نگرش دانشجویان به هویت ملی و عوامل موثر برآن، ماهنامه مهندسی فرهنگی،سال ششم، شماره 61 و62، بهمن و اسفند 1390.

33)    نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری،محمد عباس زاده و محمد باقر علیزاده اقدم، کمال کوهی و داود مختاری،پژوهش های جغرافیایی انسانی،دانشگاه تهران،علمی- پژوهشی ISC، دوره 45؛ تابستان 1392 - شماره 2. ( علمی- پژوهشی)

                 

34) دانش آفرینی سازمانی و ظرفیت انطباق پذیری سازمانی ، محمد عباس زاده و محمد باقر علیزاده اقدم، کمال کوهی و علی بوداقی، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران - موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی شماره سه، 1394.(علمی پژوهشی)

35) Mohammad Abbaszadeh - Kamal Kouhi – Pouyan Ehyaie(2015) Investigating Socioeconomic Factors Related to Women's Violence against Their Husbands in Families (Case Study: Married Men in the City of Tabriz), International Journal of Humanities and Social Science Invention-vol7.

36)kamal koohi, robab abdi and davood qasemzadeh(2015)A Study of Relationship between Demographic Variable and Body Mass Index with Rate of Tendency on Fast-Food Consumption among Young People, International Journal Advances in Social Sciences and Humanities-vol8

37) Mohammad Abbaszadeh - Kamal Kouhi – Pouyan Ehyaie(2015) The study of the interventional role of the type of power relations in influencing of status Inconsistency on  wife abuse. International Journal Advances in Social Sciences and Humanities-6,2015

38) kamal koohi, robab abdi and davood qasemzadeh (2015)Studying the Body Image Status of Students at the University of Tabriz and Its Related Factors, Journal of Humanities and Social Sciences-vol20,2015

39)kamal koohi(2016),Mixed Methods Research Approaches: Warrant Consideration Phenomena in the Methodological Third Movement on the Humanities Sciences, Journal of Humanities and Social Sciences-vol11,

40) Mohammad Abbaszadeh - Kamal Kouhi – Pouyan Ehyaie(2015) A Sociological Study of the Relationship between Religiosity and Body Management: The Case Study of Married Men of the City of Tabriz, Iran, Studies in Social Sciences and Humanities-No. 3,2015

 

طرح های پژوهشی:

1)       ایجاد بانک اطلاعاتی زنان در قالب شاخص های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر اساس شاخص های توسعه، استانداری آذربایجانشرقی، مجری طرح، 1386

2)       آسیب شناسی توسعه کمی و کیفی  شرکت های تعاونی استان آذربایجان شرقی، اداره کل تعاون  استان، 1385

3)       بررسی دیررسی ازداوج و عوامل موثر بر آن در استان آذربایجان شرقی اداره کل جوانان و ورزش،1391. همکار طرح

4)       بررسی راهکارهای پرورش روحیه مطالعه و پژوهش دانش آموزان دوره متوسطه استان آذربایجان شرقی، اداره کل آموزش و پرورش آستان آذربایجان شرقی، 1382.

5)       بررسی راهکارهای مقابله با فرقه های انحرافی نو ظهور در  مدارس  آستان آذربایجان شرقی، 1391

6)       بررسی رفتار سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای آذربایجان ، مجری طرح، 1388.

7)       بررسی رفتار سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای آذربایجان، شرکت برق منطقه ای آذربایجان، 1388.

8)       بررسی زمینه ها و عوامل طلاق در شهر تبریز و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش آن اداره کل جوانان و ورزش،1391. همکار طرح

9)       بررسی شاخص های کارآفرینی در بین جوانان با توجه به قابلیت های آنها در حوزه کارآفرینی، اداره کل جوانان و ورزش،1392.

10)    بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت جسمی دختران جوان برای فرهنگی سازی و ارتقاء سلامت آنان اداره کل جوانان و ورزش،1392. همکار طرح

11)    بررسی عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی و اجتماعی روستاییان در پژوه های عمرانی ، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1383.

12)    بررسی گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت در استان آذربایجان شرقی و عوامل موثر بر آن با تأکید بر امنیت انتظامی، فرماندهی نیروی انتظامی استان آ.شرقی،1391

13)    بررسی ملاک های انتخاب همسر در بین جوانان 15- 29 سال استان آذربایجان شرقی اداره کل جوانان و ورزش،1391. همکار طرح

14)    بررسی مسئولیت­پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه تبریز و عوامل موثر بر آن، معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز، 1393.

15)    بررسی ناامنی غذایی در بین شهروندان شهر تبریز و عوامل موثر بر آن  (مورد مطالعه: سرپرستان خانوارهای شهر تبریز)، دانشگاه تبریز، 1392.

16)    بررسی نحوه گذاران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی جوانان 15تا 29 سال مناطق شهری استان آذربایجان شرقی، اداره کل جوانان و ورزش،1392. همکار طرح

17)    پیمایش تأثیر تکنولوژیهای ارتباطی نوین در هویت اجتماعی نوجوانان و جوانان شهر تبریز، اداره کل جوانان استان آذربایجان شرقی، مجری طرح، 1389.

18)    پیمایش و رهگیری وضعیت مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سطح استان،اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، 1392.

19)    تبیین جامعه شناختی اعتیاد به رسانه های نوین در میان جوانان و نوجوانان 15 تا 30 سال استان آذربایجان شرقی،اداره کل جوانان و ورزش،1391.

20)    تبیین جامعه شناختی مدیریت­بدن در میان زنان، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پایان­نامه دکترا، 1390.

21)    راهکارهای توانمندسازی دانش آموزان مقطع متوسطه برای مقابله با آسیبهای اجتماعی نو پدید. سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، مجری طرح 1390.

22)    راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در استان آذربایجانشرقی، اداره کل تعاون استان، مجری طرح، 1387

23)    سنجش رضامندی ارباب رجوع از شرکت برق منطقه ای آذربایجان، مجری طرح، 1388.

24)    سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرکت برق منطقه ای آذربایجان، 1388.

25)    فراتحلیل پایان نامه های کارشناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، مجری طرح 1384

26)    مشارکت در تهیه طرح جامع گزارش عملکرد پژوهشی در حوزه سرمایه گذاری و امنیت، فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی، 1392.

27)    مطالعه اقتصادی- اجتماعی و نظام بهره برداری شبکه آبیاری آقبلاغ در سه جلد، شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی،1383.

28)    مطالعه اقتصادی- اجتماعی و نظام بهره برداری شبکه آبیاری پیغام چای کلیبر در پنج جلد ، شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی 1384.

29)    مطالعه اقتصادی- اجتماعی و نظام بهره برداری شبکه آبیاری کلقان هشترود در پنج جلد، شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی 1384.

30)    مطالعه جامعه شناختی ارتباط سرمایه اجتماعی و هویت دینی در بین جوانان استان آذربایجان شرقی اداره کل جوانان و ورزش،1392. همکار طرح

31)    مطالعه جامعه شناختی اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: جوانان شهری استان آذربایجان شرقی اداره کل جوانان و ورزش،1392. همکار طرح

32)    مطالعه ناهنجاریهای رفتاری در بین دانش آموزان مقطه متوسطه، ناحیه دو آموزش و پرورش تبریز، 1383

33)    مطالعه و شناسایی آسیب های اجتماعی اولویت دار جوانان در استان آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان، 1393.

34)    نیازسنجی آموزشی بنگاه های کوچک و متوسط  SME،سازمان مدیریت صنعتی، مدیر پروژه، 1384.

35) بررسی عوامل موثر بر رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر اورمیه،  پایان نامه ارشد، سال 1395

36) مطالعه سبک زندگی زیست محیطی  شهروندان شهر سنندج، پایان نامه ارشد، 1394.

 

کتابها:

1)       بررسی زمینه ها، علل مشارکت روستاییان در توسعه روستایی در استان آذربایجان شرقی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی، 1385.

2)       بررسی مهاجرت های میان منطقه ای- دورن منطقه ای و مهاجرت های روستا- شهری در استان آذربایجان شرقی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی، 1383.

3)       تألیف کتاب مبانی جامعه شناسی برای دانشگاه پیام نور، زیر چاپ.1397

همایش و کنفرانس:

1)       اثرات اقتصادی و اجتماعی لغزش زمین بر ساختار روستایی، کنفرانس، بین المللی مخاطرات زمین، بلایای طبیعی، دانشگاه تبریز، مهر ماه 1384.

2)       امنیت اجتماعی شهروندان تبریز، همایش مهاجرت، نظم و امنیت، مشهد مقدس، 11-14 اسفند ماه  1389.

4)       آسیب شناسی ارزهای بنیادی مدنیته غربی از دیدگاه اصول و ارزشهای انسانی در اسلام، همایش ملی تعلیم و تربیت ارزشها، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،1391

5)       آسیب شناسی رفتارسازمانی، همایش منطقه ای آسیبهای روابط انسانی، سقز، 1389.

6)       بررسی تطبیقی ارزشهای غالب در سبک زندگی اسلامی و غربی و معرفی سبک زندگی برتر،همایش ملی تعلیم و تربیت ارزشها، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،1391

7)       بررسی تطبیقی شاخص های حکمرانی مطلوب شهری از دیدگاه اسلام با تأکید بر نهج البلاغه و اندیشمندان غرب، همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، 1390.

8)       بررسی موانع و مشکلات انجمن های علمی- دانشجویی همایش آسیب شناسی انجمن های علمی، آبان 1385

9)       بیداری اسلامی: طنین هزاره سوم در راستای بیرونی سازی ارزشهای فرهنگ اسلامی، همایش ملی تعلیم و تربیت ارزشها، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،1391

10)    تبیین ابعاد اصلی جنگ نرم در شهرهای مرزی و چالشهای امنیتی آن با تأکید بر نقش نیروی انتظامی، همایش شهرهای مرزی و نظم و امنیت، دانشگاه سیستان و بلوچستان و نیروی انتظامی استان.1391

11)    توریسم و ارتباط آن با صنایع دستی، همایش ملی توریسم و صنایع دستی، دانشگاه اصفهان،29-30 مهر ماه 1388.

12)    جریانهای انحرافی نو ظهور در قالب جنگ نرم: چالشی فرا روی تعلیم و تربیت ارزشهای اخلاقی و دینی اسلام، همایش ملی تعلیم و تربیت ارزشها، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،1391

13)    جهانی شدن و ارزشهای اسلامی: فرصت ها و تهدید ها، همایش ملی تعلیم و تربیت ارزشها، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،1391

14)    حاشیه نشینی در شهر تبریز، همایش مهاجرت، نظم و امنیت، مشهد مقدس، 11-14 اسفند ماه 1389

15)    خشونت خانوادگی، همایش آسیبهای پنهان، سنندج 1389.

16)    راهکارهای مقابله با اعتیاد به بازیهای رایانه ای دانش آموزان ،همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی با تأکید بر مسایل و مشکلات نوجوانان،مرکز جامع علمی کاربردی بهزیستی استان 1391.

17)    سنجش میزان خشونت های خانوادگی علیه زنان و برخی عوامل مرتبط با آن درجامعه شهری پیرانشهر، دومین همایش ملی آسیب های پنهان، دانشگاه کردستان، 1389.

18)    عوامل تهدید کننده و تقویت کننده امنیت اجتماعی و فرهنگی در شهرهای مرزی همایش شهرهای مرزی و نظم و امنیت، دانشگاه سیستان و بلوچستان و نیروی انتظامی استان.1391

19)    فساد اداری پیامد ناشایسته سالاری، همایش ملی شایسته سالاری ناجا، تهران، دفتر نظارت و بازرسی ناجا، تحقیقات کاریردی،1390.

20)    نقش حوزه و دانشگاه در مقابله با جنگ نرم با تأکید بر فرقه های انحرافی نو ظهور، همایش ملی دین، علوم انسانی، دانشگاه مازندان.1390.

21)  Impact of Globalization Tools on Family , Religious and National Identity of Teenagers and Youth in Tabriz City ,Family and Globalization, university of shahid Beheshti, tehran,Iran.2012.

 فعالیت های آموزشی:

 تدریس دورس زیر در مقطع کارشناسی:

1)       اصول برنامه ریزی فرهنگی

2)       آمار در علوم اجتماعی

3)       آمار مقدماتی

4)       تکنیک های خاص تحقیق

5)       جامعه شناسی انحرافات

6)       جامعه شناسی خانواده

7)       جامعه شناسی فرهنگی

8)       روش تحقیق عملی

9)       مبانی جامعه شناسی

 

تدریس دورس زیر در مقطع ارشد:

1)       آمار پیشرفته

2)       جامعه شناسی ایران

2) سمینار جامعه شناسی شهری

3)       راهنمایی بیش از 10 پایان نامه ارشد

4)       مشاوره بیش از 10 پایان نامه ارشد

5)       کاربرد نرم افزار آماری SPSS

 

برگزاری کارگاهها و میز گردها :

1)       برگزاری کارگاه آموزشی SPSS  پیشرفته برای اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

2)       برگزاری کارگاه آموزشی SPSS  مقدماتی برای اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

3)       عضو علمی میزگر شکاف­نسلی در بین خانواده ها، دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان اذربایجان شرقی، 1391

4)       عضو علمی میزگرد سرقت و دزدی در پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی، 1392

5)       عضو هیئت علمی و کارشناس مسایل اجتماعی در میزگرد فرصت شناسی سرمایه گذاری و نظم و امنیت، دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان اذربایجان شرقی، 1390

6)       عضو هیئت علمی و کارشناس مسایل اجتماعی در میزگرد قانون گریزی و جرائم تأثیر گذار بر سرمایه گذاری و نقش پلیس در مقابله با آن، دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان اذربایجان شرقی، 1392

7)       کارگاه رفاه اجتماعی و آشنایی با سازمانه های تأمین اجتماعی  برای کارکنان سازمان زندانها و اقدمات تأمینی شمال غرب کشور، استان آذربایجان شرقی، زندان تبریز، 1390

8)       کارگاه روش­تحقیق برای کارکنان سازمان­زندانها و اقدمات تأمینی شمال غرب کشور، زندان تبریز، 1389

9)       کارگاه روش تحقیق  برای کارکنان نیروی انتظامی شمال غرب کشور، دانشگاه علوم انتظامی ناجا، نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی، 1390

10)    مدیر میزگرد مهاجرت سرمایه گذاران، نظم و امنیت، دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان اذربایجانشرقی، 1389

11)    میزگرهایی با عناوین جنگ نرم و خانواده، جنگ نرم وشاخص های اجتماعی و فرهنگی آن و... 1391

 

سوابق علمی:

1)       داوری بیش از 30 مقاله علمی پژوهشی برای دانشگاه های شهید بهشتی، اصفهان، تهران، تبریز و....

2)       عضو کمیته داوران فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی

3)       عضو کمیته داوران همایش ملی فرهنگ، نظم و امنیت، همدان، دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان، 1390.

4)       عضو هیئت علمی کنگره دایمی پیوست فرهنگی کشور

5)       عضو هیئت علمی موسسه فرهنگی هنری سفیران فرهنگ مبین.

6)       عضویت در  کمیته داوران همایش ملی آسیب شناسی خانواده،

7)       عضویت در  کمیته داوران همایش ملی علوم انسانی و نهج البلاغه

8)       عضویت در  کمیته داوران همایش همایش بین المللی پیوست نگاری فرهنگی،

9)       عضویت در  کمیته داوران همایش همایش بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی،

 

سوابق اجرایی:

1) رئیس موسسه تحقیقات اجتماعی 1397- ادامه دارد

2) معاون موسسه تحقیقات اجتماعی 1394-1397

3) عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی سبک زندگی دانشگاه تبریز.

4) عضو هیئت تحریه فصلنامه دانش انتظامی استان آذربایجان شرقی، نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی

5)مشاور دانشجویان استعداد درخشان از سال 1392  تا  ادامه دارد.

6)نماینده دانشکده در امور تعاونی اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی از سال 1385 تاکنون

7) عضو هیئت اندیشه ورزی استاندارای آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز

8) عضو اتاق فکر اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی

9) عضو اتاق فکر فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی

10) عضو کمیته مشارکت های مردمی و امور اجتماعی شرکت آب منطقه ای استان

11) عضو کارگروه اجتماعی شهرستان تبریز

12) عضو کارگروه اجتماعی شهرستان ورزقان

  

افتخارات علمی:

1)       پژوهشگر برتر اول دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز در سال 1393

2)       پژوهشگر برتر سال 1389 استان در اداره تعاون استان آذربایجان شرقی

3)       پژوهشگر برتر سال 1392 استان در اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

4)       پژوهشگر برتر همایش مدیریت آسیب ها و چالش های اجتماعی استان آذربایجان شرقی، 1392

5)       عضو دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه اصفهان، 1386 تا 1390

7)       مورد تقدیر فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی  در هفته پژوهش سال 1390 ، 1391 و 139

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۷