اهداف و وظایف

 

اهداف و وظایف موسسه تحقیقات اجتماعی:

      عمده ترین اهداف موسسه تحقیقات اجتماعی را پس از شروع فعالیت محدد آن می توان در قالب موارد زیر برشمرد:

  -انجام پژوهش در  موضوعات  مختلف علوم اجتماعی در ایران.

- ایجاد دوره های مشترک تحصیلات تکمیلی با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور برای تربیت پژوهشگران علوم اجتماعی.

- تالیف و ترجمه متون و مقالات در زمینه علوم اجتماعی.

- برپایی سمینارهای، کارگاهها و کنفرانس های مرتبط با علوم اجتماعی.

- انتشار گاهنامه با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه.

- ایجاد دوره های مشترک تحصیلات تکمیلی با مراکز تحقیقاتی داخل وخارج کشور به منظور تربیت پژوهشگران علوم اجتماعی.

 

زمینه فعالیت موسسه تحقیقات علوم اجتماعی:

 موسسه تحقیقات اجتماعی هم اکنون با توجه به اولویت های تحقیقاتــی و تخصص های موجود در زمینه های ذیل فعال و آماده فعالیت است:

- تحقیقات جامعه شناسی شهری

- تحقیقات جامعه شناسی روستایی

جامعه شناسی فرهنگ و دین

- مطالعات مربوط به آموزش عالی

- آسیب شناسی اجتماعی

- جامعه شناسی کار و شغل

- مطالعات توسعه (اقتصادی واجتماعی)

- جامعه شناسی خانواده

- جامعه شناسی ادبیات

- تحقیقات و مطالعات زنان

- تحقیقات مردم شناسی